ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE A PODMÍNKY SLUŽBY

Podmínky poskytování služby Manželské a rodinné poradny PorCeTa, o.p.s.

Tento materiál slouží k informování o podmínkách poskytování služby Manželské a rodinné poradny PorCeTa, o.p.s. a k ochraně osobních práv klienta. Je podkladem pro uzavření smlouvy o spolupráci mezi klientem a odborným pracovníkem Manželské a rodinné poradny PorCeTa, o.p.s.

Pravidla a rámec vzájemné spolupráce

 • Odborné služby Manželské a rodinné poradny PorCeTa, o.p.s. jsou ze zákona bezplatné.
 • K návštěvě poradny není potřeba žádné doporučení jiné instituce.
 • Smlouva o spolupráci mezi klientem a poradnou, kterou zastupuje poradce, může být uzavřena pouze ústně.
 • Pokud si klient přeje, má právo vystupovat anonymně.
 • Individuální konzultace trvá obvykle 60 min. Konzultace s rodinou nebo párem trvá obvykle 90 min., rodinná mediace může trvat 2 až 3 hodiny. Na základě domluvy může být konzultace kratší nebo delší. Počet a frekvenci konzultací stanoví poradce po dohodě s klientem.
 • V případě nemoci nebo jiné nečekané události je možné změnit nebo zrušit termín 24 hodin předem, a to telefonicky, případně e-mailem nebo sms. Toto platí pro klienta i poradce.
 • V případě, že zpoždění klienta bez předchozí omluvy přesáhne 15 minut, má poradce právo konzultaci zrušit.
 • Pokud se klient nedostaví na sjednanou schůzku, aniž by se omluvil, ruší se všechny další sjednané termíny.
 • Přítomnost nezletilého klienta je podmíněna souhlasem alespoň jednoho zákonného zástupce. Nezletilý klient má možnost jednorázové konzultace bez souhlasu zákonného zástupce.
 • Poradce může požádat klienta o přítomnost supervizora nebo supervizního týmu na konzultaci.

Pravidla pro zahájení spolupráce

 • Žadatel o službu je na prvním setkání s poradcem seznámen s pravidly vzájemné spolupráce. S těmito pravidly se může zájemce seznámit také předem prostřednictvím webových stránek.
 • Na prvním, příp. prvních konzultacích se klient s poradcem domlouvá na vymezení obsahu spolupráce a stanovení cíle spolupráce.

Pravidla pro ukončení spolupráce

 • Na ukončení poskytování služby se většinou domlouvá klient s poradcem v situaci, kdy došlo k dosažení dojednaného cíle.
 • Spolupráci s poradcem může klient ukončit na základě svého rozhodnutí bez udání důvodů.
 • Terapeut může odmítnout nebo ukončit spolupráci s klientem pouze v přesně vymezených případech:

1. pokud usoudí, že v dané situaci nemůže klientovi pomoci; v takovém případě doporučí jiného odborníka nebo jinou vhodnou službu, 

2. pokud klient navrhuje nereálnou zakázku nebo poradce nemůže poskytnout službu z osobních nebo etických důvodů a nepodaří se s klientem domluvit se na jiné formulaci zakázky,

3. pokud klient přijde na konzultaci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo má agresivní projevy v chování,

4. pokud si klient pořizuje nahrávku z konzultace bez domluvy s poradcem,

5. pokud klient bez omluvy nechá propadnout termín konzultace.

Etické podmínky spolupráce

 • Pracovníci Manželské rodinné poradny PorCeTa, o.p.s. s se řídí Etickým kodexem zaměstnanců PorCeTa, o.p.s.
 • Veškeré informace poskytnuté klientem jsou důvěrné. Poradce zachovává mlčenlivost
  a získané informace nesděluje třetím osobám ani institucím, pokud není s klientem domluven jinak. Výjimku tvoří oznamovací povinnost stanovená v §§ 367 a 368 trestního zákona a § 8 trestního řádu a § 53 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Poradce si vyhrazuje právo konzultovat průběh spolupráce v rámci supervizí a intervizí. V těchto případech zůstane klient anonymní.
 • O průběhu spolupráce je vedena dokumentace, jejímž obsahem jsou základní údaje potřebné k efektivní spolupráci s klientem.
 • Jiné než písemné záznamy (audio, video) mohou být pořizovány jen se zvláštním souhlasem klienta.

Kontakt poradce a klienta je omezen na prostory společnosti PorCeTa, o.p.s. Vztah zůstává poradenský nebo terapeutický, nikoliv přátelský nebo partnerský