INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ

Manželská a rodinná poradna PorCeTa, o.p.s.

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 • Služba poradny je bezplatná.
 • K návštěvě není potřeba žádné doporučení jiné instituce.
 • Smlouva o spolupráci může být uzavřena pouze ústně.
 • Klient má právo využít služby anonymně.
 • Pracovníci poradny jsou vázáni mlčenlivostí.

Služby poskytované v poradně:

1. Odborné sociální poradenství:

 • manželské, párové a rodinné poradenství (cílené, krátkodobé vedení),
 • manželská, párová a rodinná terapie (systematická déletrvající restrukturalizace systému),
 • rodinná mediace ve věcech úpravy poměrů vůči nezletilým dětem,
 • rodinná mediace ve věcech konfliktních vztahů v rodině,
 • individuální psychologické poradenství a terapie,
 • psychologická krizová intervence.

2. Základní sociální poradenství:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace,
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociální služby,
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb,
 • zprostředkování kontaktů na další odborníky,
 • spolupráce s jinými organizacemi v rámci sítě soc. služeb, zdravotnictví a školství, zejména na úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Poradna neposkytuje tyto služby:

 • speciální právní poradenství,
 • zastupování klienta v právních záležitostech,
 • posouzení zdravotní či právní způsobilosti,
 • vyšetření pro vydání řidičského průkazu a zbrojního pasu,
 • služby příslušející pedagogicko-psychologickým poradnám.


Poslání služby:

Posláním Manželské a rodinné poradny PorCeTa, o.p.s. je poskytovat odbornou pomoc a poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné osobní, vztahové, rodinné či životní situaci s negativním dopadem na partnerské, rodinné či mezilidské vztahy. Poradna se zaměřuje na posílení a podporu těchto vztahů. Současně poskytuje klientům potřebné informace k řešení jejich nepříznivé situace.

Cíl odborných služeb:

 • posílení psychického stavu jednotlivce,
 • stabilizace manželského a partnerského života,
 • posílení a stabilizace rodinných vztahů a pomoc při řešení rodinných problémů, vč. mezigeneračních,
 • v případě rozpadu vztahu, v rozvodovém a porozvodovém období, je poskytována podpora a psychosociální pomoc s cílem vyrovnat se s danou situací s důrazem na minimalizaci dopadů na nezletilé děti.

Kdo se na nás může obrátit:

 • osoby v krizi,
 • rodiny s dítětem nebo dětmi,
 • rodiny bez dětí.

Cílová skupina není omezena věkem, obecně tedy jednotlivci, páry či rodiny, které jsou v nepříznivé životní situaci, vnímají své partnerské či rodinné vztahy jako neuspokojivé a aktuálně nejsou schopni si sami pomoci. Práce s nezletilými klienty je podmíněna souhlasem jeho zákonného zástupce.

Osoby, kterým nemůžeme službu poskytnout:

 • osoby nacházející se aktuálně pod vlivem alkoholu a drog,
 • osoby, které svým agresivním chováním ohrožují přítomné,
 • osoby s jazykovou bariérou bez tlumočníka.

Nabízíme pomoc při řešení problémů v těchto oblastech:

 • problémová komunikace v rodině či páru, nedorozumění a hádky,
 • manželské a partnerské krize, odcizení ve vztahu,
 • rozvodová a porozvodová problematika, uspořádání rodinných záležitostí po rozvodu,
 • obtíže ve vztazích mezi rodiči a dětmi,
 • mezigenerační obtíže,
 • osobní krize,
 • problémy s navazováním vztahů, volba partnera,
 • rodičovská bezradnost při výchově dětí,
 • a v řadě dalších rodinných, manželských, partnerských i individuálních problémů.

Zásady poskytování služby:

 • Respekt k lidské důstojnosti klientů.
 • Dodržování práv klientů.
 • Individuální přístup.
 • Kvalita práce, odbornost.
 • Podpora samostatnosti.
 • Důraz na sociální začlenění klientů.

Vstup uživatele do služby

Uživatel/klient se v převážné většině případů pro spolupráci s poradnou rozhoduje dobrovolně, ve chvílích, kdy se ocitl v obtížné sociální situaci v souvislosti s problémy osobními či vztahovými. Menší část klientů je vyzváno ke spolupráci jinou institucí (OSPOD, soud).

Informace o poradně mohou zájemci o její služby získat na webových stránkách společnosti PorCeTa, o.p.s. nebo u institucí, které s námi spolupracují. Část klientů přichází také na základě referencí od svých známých, kteří služeb poradny využili v minulosti.

Zájemci o vstup do naší služby se domlouvají na podmínkách spolupráce a termínu konzultace s vedoucí poradny PhDr. Miroslavou Horeckou, a to buď osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Ke kontaktování mohou využít také formulář na našich stránkách uvedený v odkazu Kontakty. Na termínech dalších setkání se pak již domlouvají se svým poradcem.

Smlouva o spolupráci může být uzavřena pouze ústně. Klient má právo využít služby anonymně.

Při první konzultaci projednává poradce s klientem jeho představy, očekávání a osobní cíle, kterých chce ve spolupráci s poradnou dosáhnout. Na základě této domluvy se formuluje tzv. zakázka, tj. vymezení obsahu spolupráce a stanovení cíle spolupráce (popis žádoucího cílového stavu, k němuž má spolupráce vést; cíl se může během spolupráce vyvíjet či měnit). Dosahování cíle je průběžně vyhodnocováno.

Metody práce s uživatelem

Podpora a pomoc je realizována formou poradenských rozhovorů, terapií, mediací, krizové intervence, psychologického vedení a doprovázení, v určitých případech také poskytnutím informací a doporučení, event. zprostředkováním další navazující služby. Podle potřeby jsou klientům poskytovány konzultace individuální, párové, rodinné nebo skupinové. Odborná práce je dle zakázky klienta jednorázová, krátkodobá nebo dlouhodobá.

Individuální konzultace trvají zpravidla 1 hodinu, konzultace s manželským, partnerským či jiným párem (např. rodič - dítě), trvají zpravidla 1,5 hodiny, skupinové terapie taktéž 1,5 hodiny, rodinné mediace mohou trvat 2 až 3 hodiny.

Ukončení poskytování služby

Na ukončení poskytování služby se většinou domlouvá klient s pracovníkem v situaci, kdy došlo k dosažení dojednaného cíle.

Klient má možnost kdykoli i bez udání důvodu spolupráci ukončit, i v takovém případě má však možnost znovu se objednat. Není-li klient spokojen se svým poradcem, má možnost zvolit jiného.

Poradce může ukončit spolupráci pouze v přesně vymezených případech:

 • pokud klient navrhuje nereálnou zakázku nebo poradce nemůže poskytnout službu z osobních nebo etických důvodů a nepodaří se s klientem domluvit se na jiné formulaci zakázky,
 • pokud klient přijde na konzultaci pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo má agresivní projevy v chování,
 • pokud si klient pořizuje nahrávku z konzultace bez domluvy s poradcem,
 • pokud klient bez omluvy nechá propadnout termín konzultace.


Podněty a stížnosti

Pokud máte nějaký podnět na zlepšení našich služeb, nebo jste nebyli s něčím spokojeni, obraťte se na nás. Váš názor je pro nás důležitý a přínosný a pomáhá zkvalitňovat naše služby.

Kdo může stížnost podat?

Stížnost může podat jakákoli osoba (fyzická nebo právnická), které se poskytované služby dotýkají. Tedy nejen klient sám, ale např. i jeho rodinný příslušník, pracovník spolupracující organizace a podobně. Stížnost může být podána také anonymně.

Jak stížnost podat?

Se stížností se obraťte na příslušného pracovníka poradny, nebo na vedoucí poradny. V odůvodněných případech se můžete obrátit také přímo na ředitelku, příp. členy statutárního orgánu, kterým je správní rada společnosti.

Stížnost můžete podat

 • ústně (osobně nebo telefonicky),
 • písemně (vhozením do naší schránky, zasláním poštou, e-mailem),
 • prostřednictvím jiné osoby,
 • stížnost lze podat i anonymně (bez uvedení Vašeho jména) - v tomto případě Vás pak nebudeme moci přímo informovat o vyřízení stížnosti.

Vždy prosím uvádějte

 • jakého pracovníka se Vaše stížnost týká,
 • s čím přesně jste nebyli spokojeni,
 • kdy se událost stala,
 • jakým způsobem si přejete sdělit výsledek stížnosti a kontakt na Vás (adresa, e-mail, telefon).

Jak bude stížnost řešena?

O všech stížnostech je informován ředitel organizace, který určí další postup. Stížnost je vyřízena do 30 dní. V odůvodněných případech lze lhůtu k vyřízení prodloužit na 60 dní, o prodloužení lhůty Vás budeme informovat. O výsledku řešení stížnosti budete informováni způsobem, který si sami předem zvolíte. Pokud Vám nebude možné sdělit výsledek přímo (např. na sebe neuvedete kontakt), bude závěr šetření zveřejněn na nástěnce poradny.

Co dělat, pokud nejste spokojeni s výsledkem řešení stížnosti?

Může se obrátit na

 • Ředitelku PorCeTa, o.p.s. - Smetanova 1284, 390 02 Tábor
 • Krajský úřad Jihočeského kraje- odbor sociálních věcí, Boženy Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice, tel. 386 720 625
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 921 111
 • Veřejného ochránce práv - Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888