Mgr. Radka Šimonová

 • Psycholog
 • Adiktolog ( problémy se závislostmi ) 
 • Lektor programů prevence rizikového chování
 • Klíčový pracovník v náhradní rodinné péči

Telefon: 775 361 188

 E-mail: simonova@porceta.cz

Moje činnost ve společnosti PorCeTa

 • Poskytuji psychologické poradenství a terapii pro dospělé a děti
 • Jsem psychologem v Manželské a rodinné poradně Porceta
 • Působím jako odborný poradenský pracovník programu indikované prevence rizikového chování (individuální práce s mladistvými a dětmi), jsem lektorkou programů skupinových (zpravidla pro třídní kolektivy)
 • Pracuji s klienty po VTOS
 • V několika pěstounských rodinách působím jako jejich klíčová pracovnice
 • Lektorsky se spolupodílím na společných skupinových setkáních pro pěstouny (podpůrné skupiny)

Další pracovní a odborné zkušenosti

2019 - dosud * Prevent 99, z.ú.

2013 - dosud * Porceta, o.p.s.

 • psycholog, adiktolog, terapeut, klíčový pracovník NRP, psycholog v Manželské a rodinné poradně                   

2005 - 2018 * Odborný pracovník a lektor v probačních programech

 • skupinová a individuální práce s mladými lidmi, kteří se dostali do střetu se zákonem. Ve        spolupráci s PMS

2006 - 2012 * Manažer projektu Vzdělávání pro sociální pracovníky na Táborsku

 • ESF / Koalice poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb

1999 - 2018 * Psycholog a terapeut v centru adiktologických služeb Auritus, www.auritus.cz 

 • poradenská, terapeutická a kontaktní práce s klienty s problémem se závislostí a jejich rodinnými příslušníky

1995 - 1997 * Psycholog a lektor v organizaci Život bez závislostí Praha

Vzdělání

 • Universita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - obor psychologie, obor historie
 • Skálův institut - psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, cca 600 hod.
 • Osvědčení výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - Ministerstvo zdravotnictví, registrace pro obor adiktologie + vzdělání S4
 • Odborná metoda pro práci s dětmi - My Backpack, 24 hodin
 • Probační program, specializovaný kurz pro práci s klienty s problémem se zákonem, 200 hod.
 • Kurzy krizové intervence, Remedium Praha a D Liberec, 100 hod.
 • Odborné kurzy na téma: Sebepoškozování, Sebevražedné jednání klienta, Poradenské dovednosti, Poruchy chování, Psychiatrické minimum ad.
 • Adiktologické konference, Praha, cca 100 hod.
 • Kurzy a konference v oblasti náhradní rodinné péče, cca 50 hod.
 • Systemická práce s rodinou a dítětem, 50 hod. - odborné vzdělání